Huishoudelijk regelement Dorpsraad Serooskerke

Huishoudelijk reglement Dorpsraad - Serooskerke S-D

ARTIKEL 1. Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan uitsluitend veranderd worden na een door de ledenvergadering ter zake genomen besluit. Voorstellen tot wijziging van het reglement dienen schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. Tenminste 5 leden dienen door het plaatsen van hun handtekening  op het voorstel van hun instemming blijk te geven. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement vergt tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

 

ARTIKEL 2. Taak Dorpsraad Serooskerke

De stichting Dorpsraad Serooskerke is in 2004 opgericht ter bevordering van de leefbaarheid van Serooskerke en het welzijn van de inwoners. De Dorpsraad treedt op als belangenbehartiger en is het eerste aanspreekpunt van de gemeente.  De dorpsraad vergadert ten minste 10x per jaar, waarvan er 1 openbaar is. Ten minste 1x per jaar wordt er vergaderd met de kernbestuurder.

 

ARTIKEL 3. De Dorpsraad Serooskerke

3.1. Samenstelling dorpsraadleden.

De leden van de dorpsraad dienen een representatief beeld te geven van de buurten en instellingen van Serooskerke en dienen ten minste 16 jaar oud te zijn en woonachtig in Serooskerke. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, evenals desgewenst een vicevoorzitter.

3.2. Vacatures en kandidaatstelling

Melding van vacatures en kandidaatstelling van leden vindt plaats in de aankondiging van de openbare vergaderingen, die ruim van tevoren kenbaar wordt gemaakt.

3.3. Tegenkandidaatstelling

Tegenkandidaatstelling door de inwoners dient uiterlijk 7 dagen voor de openbare vergadering schriftelijk te geschieden.

3.4. Aantal raadsleden

Het aantal leden van de dorpsraad bedraagt minimaal 5 en maximaal 9.

3.5. Benoeming raadsleden

Leden worden benoemd door de raad na instemming in de openbare vergadering voor een periode van 4 jaar. Men kan zich na deze periode nog 2x herkiesbaar stellen. De inwoners dienen in de openbare vergadering  hiermee in te stemmen.

3.6. Achtergrond raadsleden

Politieke partijen mogen zich niet laten vertegenwoordigen in de dorpsraad.

3.7. Onkostenvergoeding

De dorpsraadleden ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding, waarvan de hoogte bij het opstellen van de begroting wordt vastgesteld.

 

ARTIKEL 4. Taken en bevoegdheden voorzitter

4.1. De algemene leiding van en de coördinatie binnen de dorpsraad

4.2. Het (laten) uitvoeren van besluiten van de openbare vergadering

4.3. Het in voorkomende gevallen optreden als vertegenwoordiger van de bewoners

4.4. Het nemen van beslissingen bij staking van de stemmen in de vergaderingen

4.5. De zorg voor de juiste toepassing en naleving van het gestelde in de doelstelling en het huishoudelijk reglement.

4.6. Optreden als formeel contactpersoon die de communicatie onderhoudt c.q. als aanspreekpunt fungeert tussen dorpsraad en gemeente.

4.7 Bevoegdheid tot delegatie van de in dit artikel opgedragen taken aan andere daarvoor beschikbare raadsleden.

 

ARTIKEL 5. Taken en bevoegdheden secretaris

5.1. De leiding over de administratieve gang van zaken binnen de dorpsraad

5.2. Verzorgen van een goede communicatie van de dorpsraad met personen en instanties buiten de dorpsraad.

5.3. Het tijdig oproepen voor de bestuurs- en openbare vergaderingen

5.4. Het op de juiste wijze behandelen en archiveren van inkomende- en uitgaande zaken.

5.5. Het opstellen van de agenda, in samenspraak met de voorzitter en het verspreiden daarvan.

5.6. Het opstellen van de notulen en het verspreiden daarvan.

5.7 Het bijhouden/bijwerken van de website

5.8. De secretaris is bevoegd tot het ondertekenen van uitgaande post.

 

ARTIKEL 6. Taken en bevoegdheden penningmeester

6.1. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de schriftelijke vastlegging van de ontvangsten en uitgaven op een wijze die de volledigheid van de verantwoording van de ontvangsten en de rechtmatigheid van de verantwoording van de uitgaven waarborgt.

6.2. De penningmeester is gehouden aan de van kracht zijnde richtlijnen van de gemeente Schouwen Duiveland te volgen en uit te voeren.

6.3. De penningmeester doet voorstellen met betrekking tot het financiële beleid van de dorpsraad ten aanzien van het bestedingsplan.

6.4. Alle uitgaven van de dorpsraad gaan via de penningmeester door middel van een declaratiesysteem.

6.5. Verantwoordelijk voor:

                - het tijdig opmaken van een begroting en financieel verslag t.b.v. de dorpsraadvergadering

                - het verwerken van de subsidieaanvragen en de opvolging daarvan

                - het bewaken van vastgestelde budgetten

                - het opstellen van het jaarverslag

 

ARTIKEL 7. Commissies

7.1. Een commissie wordt ingesteld door de dorpsraad

7.2. De commissie verzamelt en brengt informatie uit welke van belang is voor besluitvorming van de dorpsraad

7.3. Men adviseert de dorpsraad gevraagd en ongevraagd

7.4. Men voorziet de dorpsraad periodiek van een activiteitenverslag

 

ARTIKEL 8. Openbare vergadering

1 x per jaar wordt een openbare vergadering belegt, waarin periodieke raadsleden verkiezingen plaats vinden en de raad onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording aflegt over het in de voorgaande periode gevoerde beleid en resultaten.

 

ARTIKEL 9. Stemmingen tijdens de openbare vergadering

Voor zover niet anders bepaald worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen meerderheid behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt dan ook niemand de meerderheid dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Wordt bij de derde stemming geen meerderheid behaald, dan beslist het lot.